Nästa steg

Här under ”Nästa steg” finner du

  • Rapporten KONTINUERLIG ENERGISNÅL OCH DRAGFRI ”BOSTADSVÄDRING” som utgjorde en del i underlaget till propositionen som ledde till Riksdagens beslut i juni 2002 om delmål för inomhusmiljön (BoU 14) där det bland annat skrivs: ”att byggnader och deras egenskaper inte ska påverka hälsan negativt.
  • Enköping tar nya initiativ
  • Men … fortsättningen föll mellan stolarna
  • Vad händer nu?

KONTINUERLIG ENERGISNÅL OCH DRAGFRI ”BOSTADSVÄDRING”

1998-09-03

Syftet med projektet är att visa hur målet i regeringspropositionen 1996/97:84 ”En uthållig energiförsörjning” om låg energiförbrukning kan kombineras med målet i ”Miljöhälsoutredningen” SOU 1996:124 genom att använda ventilation med högsta möjliga energieffektivitet som samtidigt minskar halterna av föroreningar som misstänks orsaka ohälsa.

En lägenhet med betongväggar och frånluftsventilation med uteluftsintag bakom radiatorerna har försetts med ett tilluftssystem. Via hyllkanal i hall och tilluftsdon i dörrkarmar tillförs tempererad och filtrerad uteluft till golvzonen. En smal ny elastisk donfront sprider uteluften halcirkulärt, virvelfritt och därmed dragfritt.

Passiv spårgasmätning visar att med tilluftssystemet uppnås den praktiskt och naturlagsmässigt högsta möjliga luftutbyteseffektiviteten. Partikelhalten i vistelsezonen är nästan lika låg som i uteluften. Med enbart frånluftssystem blev halten av partiklar >1um ca 2-3 ggr högre än med den nya golvzonstilluften. Lägenhetsinnehavaren och besökare upplever numera lägenheten som påtagligt friskare.

Rapporten riktar sig till alla som är intresserade av effektiv ventilation och energibesparingar.

Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 970287-7 från Byggforskningsrådet till Miljöförvaltningen, Enköpings kommun, Enköping.

Anna Lind var miljöminister och kände, efter åren i Enköpings kommunfullmäktige och som riksdagsman för Uppsala län, väl till Enköpings historia som ledande ventilationsstad. Under arbetet med regeringspropositionen (se ovan) sökte hon svar på möjligheten att kombinera vad miljöhälsoutredningen kommit fram till med de energibesparingar som skulle uppnås.

Miljöförvaltningen i Enköping planerade i början av 1997 att med ett projekt visa hur en ny typ av ventilation kan bidra till att både hälso- och energimålen kan nås. Enköpings kommun anlitade Kurt Belin att leda projektet och den första färdiga versionen av tilluftsforma­ren InFront användes i full skala i en lägenhet med bland annat en ungdom med svår astma och medicinering med 5 mediciner, varav 3 med kortison.

Vintern 1998 genomförde Anna Lind officiellt besök i Uppsala län. Ett av de 3 besöksobjekten var lägenheten i denna rapport.

Projektet lämnade denna rapport till Byggforskningsrådet 3 september 1998.

Efter 9 månader i lägenheten med InFront använde ungdomen med svår astma endast
1 medicin och det var vid vistelse i skolan.

Anna Lind blev utrikesminister oktober 1998 och Kjell Larsson tog över arbetet med propositionen där denna rapport utgjorde en del. En vecka efter tillträdet fick Kjell Larsson en muntlig genomgång på Rosenbad. Efter några dagar fick Kurt brev från Kjell Larsson att rapporten skulle hållas i åtanke vid arbetet med propositionen.

Efter lyckat resultat testades i maj 1999 InFront vid Sveriges Provnings- och Forsknings­institut med samma goda resultat. Se protokoll.

En gång möttes Anna Lind och Kurt Belin vid något snabbesök i Enköping. Hon frågade då Kurt: ”När kommer det här ut, Kurt?”

I juni 2002 beslutade Riksdagen om delmål för inomhusmiljön (BoU 14) där det bland annat skrivs: ”att byggnader och deras egenskaper inte ska påverka hälsan negativt. Därför ska det säkerställas att samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 har en dokumenterat fungerande ventilation”.

Enköping tar nya initiativ

Carl-Henrik Norelius, som hade lärt känna Kurt, presenterade 2002 för Enköpings kommun idén om att undersöka intresset för att skapa ett internationellt utvecklingscentrum för Innemiljö i Enköping. Första mötet skulle behandla frågan om ”Ventilationens uppgift”. På uppdrag av Enköpings kommun samlade Carl-Henrik läkare, forskare, ventilationskonsulter, arkitekter, filtertillverkare, ventilationsföretag och fastighetsägare med flera i kommun­huset. Efter två möten var man enig om att intresse och nytta förelåg. Se kallelse möte 1 respektive kallelse möte 2.

Carl-Henrik föreslog kommunen att ställa de ökade kraven på ventilation, när upphandling av utbyggnaden av Bergvretenskolan genomfördes. Tilläggsdirektiv till pågående upphandling formulerades – att ”luftutbyteseffektiviteten skulle vara minst 65 % mätt på partiklar i laboratorium”. Därmed installerades Frontventilation med InFront i utbyggnaden av skolan. Problemet var dock att detta kom in sent i upphandlingen och kanalisation för deplacerad ventilation innebar inte optimal placering av InFront. Men tillräckligt bra visade det sig.

Carl-Henrik ville, tillsammans med Kurt, skapa en fullskalig plattform för den fristående forskningen som bedrevs av Dan Norbäck och Gunilla Wieslander vid Uppsala Universitet. Kurt lät i ett klassrum installera en anläggning som kunde ställas om mellan taktilluft, deplacerad- respektive Frontventilation – allt efter direktiv från forskarna. Läs här om skolprojektet ”Renare luft och bättre hälsa i våra skolor och offentliga lokaler”.

MEN … fortsättningen föll mellan stolarna

Arbetet i Enköping med att lösa hälso- och energimålet med ventilation kom av sig eller hamnade mellan stolarna när Kjell Larsson lämnade miljödepartementet. Dessvärre gick två miljöministrar överraskande och tragiskt ur tiden och därmed fullföljdes inte underlag för direktiv till Boverket, Socialstyrelsen och dåvarande Folkhälsoinstitutet.

Vad händer nu?

Lena Sommestad, som tog över som miljöminister efter Kjell Larsson, nu ledamot i Miljömålsrådet – är Miljömålsrådet berett att ta upp stafettpinnen så vi kan fullfölja 30 års arbete?
Nu har vi kommit fram till vilken roll Ventilation ska ha – nämligen att föra bort föroreningar på ett energisnålt sätt. Då gäller det för andra funktioner att komma fram till vilken roll de ska inta och så vidare – allt ska hänga ihop. Det tar inte slut där. Det är bara början, men en bra bit på väg. Därav mitt förslag till InnemiljöC (se ovan – det var år 2002). Dessutom – med de satsningar vi gör i Sverige gäller det inte bara att uppnå miljökvalitetsmålen utan att också skapa grön tillväxt för Sverige!